เอกสารเผยแพร่

 • จำนวนผู้เข้าชม : 5
  แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยประมงทะเล ระยะ 5 ปี 2566-2570
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 25/07/2565 10:57:11

  Latest!!!

 • จำนวนผู้เข้าชม : 77
  เครื่องมือประมงของไทย
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 16/06/2565 14:23:32
 • จำนวนผู้เข้าชม : 35
  95 ชนิด ปลาสวยงามทะเล 95 ปีกรมประมง
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 16/06/2565 14:19:36
 • จำนวนผู้เข้าชม : 63
  95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปีกรมประมง
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 16/06/2565 14:10:31
 • จำนวนผู้เข้าชม : 52
  พรรณปลาไทยจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี กรมประมง
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 16/06/2565 13:53:44
 • จำนวนผู้เข้าชม : 28
  คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเล ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมง เพื่อการส่งออกประชาคมยุโรป
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 17:10:19
 • จำนวนผู้เข้าชม : 25
  คู่มือจำแนกชนิดสัตว์น้ำ ภาคสนาม เล่มที่ 2
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 17:08:00
 • จำนวนผู้เข้าชม : 23
  คู่มือจำแนกชนิดสัตว์น้ำ ภาคสนาม เล่มที่ 1
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 17:07:32
 • จำนวนผู้เข้าชม : 29
  รายงานประจำปี 2564
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 16:48:16
 • จำนวนผู้เข้าชม : 18
  รายงานประจำปี 2563
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 16:47:26
 • จำนวนผู้เข้าชม : 17
  รายงานประจำปี 2562
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 16:46:54
 • จำนวนผู้เข้าชม : 15
  รายงานประจำปี 2561
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 16:46:19
 • จำนวนผู้เข้าชม : 17
  รายงานประจำปี 2560
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 16:45:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 19
  รายงานประจำปี 2559
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 16:45:11
 • จำนวนผู้เข้าชม : 17
  รายงานประจำปี 2558
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 16:44:34
 • จำนวนผู้เข้าชม : 14
  รายงานประจำปี 2557
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 08/04/2565 16:42:55
 • จำนวนผู้เข้าชม : 26
  รายงานประจำปี 2556
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 25/12/2564 11:30:39
 • จำนวนผู้เข้าชม : 63
  คู่มือจำแนกชนิดสัตว์น้ำ ภาคสนาม เล่มที่ 3
  เอกสารแนบ 1
  เผยแพร่: 22/12/2564 17:38:57